- شرکت پايا کلاچ

- سمنان آتيرو

- سيستم کنترل دوار (RCS)

- شرکت الماسه ساز 

- شرکت مهندسي پويندان

- شرکت سيلندر سازي تهران

- شرکت اتوماسيون ماد گستر 

- شرکت آتي صنعت

- شرکت گردون ساز

- ماشين سازي البرز آبيک

- پرسیا پروفیل